KNMG District Groningen

De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) behartigt de belangen van meer dan 53.000 artsen en studenten Geneeskunde en maakt zich sterk voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening en de volksgezondheid.

Het district Groningen wil dit doel ondersteunen en bevorderen door in de provincie Groningen te fungeren als partner en intermediair voor alle artsen en studenten geneeskunde. Daarbij wil het district de implementatie faciliteren van vernieuwingen en/of hervormingen die leiden tot een effectieve verbetering van de zorg.

Rijksuniversiteit Groningen, Expertisecentrum Healthwise

Expertisecentrum Healthwise verbindt wetenschappelijke kennis aan vragen uit de praktijk door het uitvoeren van multidisciplinair onderzoek binnen de gezondheidssector. Ervaren onderzoekers en studenten leveren onderzoek op maat aan verschillende organisaties, gestuurd door maatschappelijke én bedrijfskundige vragen. Ons toegepast onderzoek haakt aan bij de nieuwste maatschappelijke ontwikkelingen en richt zich op de vertaling van fundamentele kennis naar de praktijk van de gezondheidszorg, zowel nu als in de toekomst. Door onze kennis met u te delen, willen we de toekomst van de gezondheidszorg helpen waarborgen.

Zorginstituut Nederland

Zorginstituut-2.png

Zorginstituut Nederland bevordert de kwaliteit van onze gezondheidszorg en adviseert over de inhoud van de verplichte zorgverzekeringen. Zodat elke burger toegang houdt tot goede zorg, tegen aanvaardbare kosten voor ons allemaal: niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk.

Zorginstituut Nederland levert een belangrijk bijdrage aan het op peil houden van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg.

HEALTH i PORT

    

 

 

HEALTH i PORT stimuleert, activeert en verbindt partijen in Noord-Nederland om nieuwe kennis en kansen op het gebied van zorg tot realisatie te brengen. Door mensen en partijen samen te brengen en projecten te stimuleren en te initiëren, willen we de zorg 'toekomstproof' maken en een gezonde leefstijl onder de inwoners van Noord-Nederland bevorderen. 

Door gebruik te maken van FC Groningen als platform en door aan te sluiten op activiteiten in de regio, is HEALTH i PORT in staat veel mensen te bereiken. HEALTH i PORT is daarnaast nauw betrokken bij de realisatie van het TopsportZorgCentrum in Groningen.