Vrijdag 10 juni

17:00 - 18:00 Inloop met diner & inschrijven

18:00 - 18:15 Opening door de dagvoorzitter

+prof. dr. A.G.J. van der Zee, vice‐voorzitter Raad van Bestuur UMCG

18:15 - 19:00 (Financiële) organisatie van het huidige Nederlandse zorgsysteem

+prof. dr. B. van den Berg, hoogleraar Health Economics aan de Rijksuniversiteit Groningen

Het Nederlandse zorgstelsel is wereldwijd uniek en is gebaseerd op de principes van gereguleerde concurrentie. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de financiering maar ook voor de organisatie van zorg.

Tijdens de plenaire sessie zal prof.dr. Bernard van den Berg een overzicht bieden van het huidige Nederlandse zorgstelsel. Hierbij ligt de nadruk op de gezondheidseconomische principes die ten grondslag liggen aan het Nederlandse zorgstelsel. Waarom heeft Nederland eigenlijk als als enige land ter wereld gereguleerde marktwerking ingevoerd, en wat houdt dit precies in? Welke spelers maken deel uit van de markt in de zorg? Functioneert het Nederlandse systeem volgens verwachting en zou het ook anders kunnen?

19:00 - 19:45 Bestuur en organisatie van het ziekenhuis

+dr. C.B. Leerink, voorzitter Raad van Bestuur van Medisch Spectrum Twente en voormalig lid Raad van Bestuur Menzis

Arts en Organisatie: een actueel thema. Ook een thema dat veel spraakverwarring met zich mee kan brengen. In zijn bijdrage zal Bas Leerink, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Medisch Spectrum Twente, het speelveld ordenen. Drie niveaus van organisatie, spreekkamer, afdeling/MDO en ziekenhuis, door twee brillen bekeken: de buitenwereld en de binnenwereld.

De buitenwereld vraagt steeds meer van ziekenhuizen. De roep om verantwoording afleggen, om transparantie, om maatschappelijk verantwoord ondernemen is groot. En in ziekenhuizen kan men daar maar deels aan voldoen. De buitenwereld wil meepraten met de zorgaanbieder over keuzes die gemaakt worden, over richtlijnen, over behandelkeuzes.

In de binnenwereld van het ziekenhuis ziet men dat patiënten steeds ouder worden, steeds vaker kwetsbaar zijn, en steeds vaker komen met complexe zorgvragen. Dat vraagt om samenwerking in het ziekenhuis en met de zorgverleners in de eerstelijn en ouderenzorg. Zo zijn ziekenhuizen nu niet georganiseerd, en de artsen ook niet. De roep om generalisten is groot, maar de bereidheid van medisch specialisten om generalisten ruimte te geven is veel kleiner. Daarnaast barst het multidisciplinair overleg uit zijn voegen. Vanuit zijn perspectief zal Bas Leerink tot slot oplossingsrichtingen aandragen voor de discussie!

19:45 - 20:15 Koffiepauze

20:15 - 21:00 Marktwerking en de rol van zorgverzekeraars in de gezondheidszorg

+mr. A. Rouvoet, voorzitter bij Zorgverzekeraars Nederland en oud-minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Voormalig viceminister-president, minister voor Jeugd en Gezin en minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, André Rouvoet, is sinds februari 2012 voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland. Alle zorgverzekeraars in Nederland zijn lid van de
vereniging Zorgverzekeraars Nederland. Deze vereniging heeft als doel zorgverzekeraars te ondersteunen bij het realiseren van goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle verzekerden, gericht op het bevorderen van gezondheid en kwaliteit van leven.

Tijdens de plenaire sessie ‘marktwerking en de rol van zorgverzekeraars in de Nederlandse gezondheidszorg’ zal André Rouvoet ingaan op de huidige marktwerking in de zorg en de rol van zorgverzekeraars binnen dit gezondheidszorgsysteem. Wat houdt marktwerking in de zorg in? Zorgt marktwerking in de zorg voor meer doelmatige zorg en kostenbeheersing? Hoe zorgt onderlinge concurrentie van zorgverzekeraars voor betere en meer betaalbare zorg? Hoe dragen zorgverzekeraars bij aan verbetering van kwaliteit van zorg?

21:00 - 21:45 Toezichthouden op de kwaliteit van zorg

+dr. J.A.A.M. van Diemen-Steenvoorde, inspecteur-generaal bij de inspectie voor de gezondheidszorg

Inspecteur-generaal voor de Gezondheidszorg en voormalig kinderarts-nefroloog, dr. J.A.A.M. van Diemen-Steenvoorde, is sinds 2012 werkzaam bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De IGZ is onafhankelijk toezichthouder in de Nederlandse gezondheidszorg en maakt deel uit van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De IGZ bewaakt en bevordert de veiligheid en kwaliteit van zorg door middel van toezicht, handhaving en opsporing van strafbare feiten. De IGZ wil dat de mensen in de Nederlandse samenleving kunnen vertrouwen op een goede gezondheidszorg. Tijdens de plenaire sessie bespreekt Ronnie van Diemen wat de IGZ verstaat onder kwaliteit van zorg, de verbetering daarvan en hoe de IGZ daaraan wil bijdragen, samen met zorgverleners, patiënten en cliënten en andere betrokkenen.

Hoe wordt kwaliteit van zorg bepaald? Wie zijn in het Nederlands zorgsysteem verantwoordelijk voor kwaliteit en veiligheid? Via welke wetten en afspraken worden kwaliteit en veiligheid gewaarborgd? Hoe zorgen we ervoor dat kwaliteit en veiligheid van zorg voortdurend verder verbeteren? Hoe kunnen we leren van wat goed gaat in de zorg en ook van wat beter kan en moet? Wat betekent medisch leiderschap in dit verband? Wat kan de IGZ doen wanneer onvoldoende kwaliteit geleverd wordt en in welke gevallen zet de IGZ de stap naar de (tucht)rechter? Wat is de relatie met andere toezichtorganisaties in de zorg, zoals de NZA en de ACM? Op deze vragen zal Ronnie van Diemen ingaan tijdens de plenaire sessie "toezichthouden op de kwaliteit van zorg".

Zaterdag 11 juni

09:00 - 10:00 Inloop & inschrijven

10:00 - 10:15 Opening dagvoorzitter

+dr. J. Wijma, Gynaecoloog en lid Raad van Bestuur Zorginstituut Nederland

10:15 - 11:00 De rol van overheid en politiek in de gezondheidszorg

+prof. dr. J.A. Bruijn, hoogleraar immunopathologie LUMC en Eerste Kamerlid voor de VVD

De gezondheidszorg in Nederland behoort tot de beste, meest toegankelijke, maar ook duurste zorgstelsels ter wereld. Het zal voor komende generaties niet eenvoudig zijn om de kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg overeind te houden zonder voldoende aandacht te hebben voor de betaalbaarheid ervan. De zorguitgaven groeien al sinds het jaar 2000 sneller dan de economie. Als de stijging zich voortzet, zal een gezin van tweeverdieners met een inkomen van anderhalf keer modaal in 2040 de helft van het inkomen aan zorgpremies afdragen. De zorguitgaven dreigen andere uitgaven te verdringen, uitgaven die noodzakelijk zijn voor zaken als economische groei, ontwikkelingssamenwerking, veiligheid, sociale zaken en onderwijs.

Het beleid van de afgelopen jaren heeft de stijging van de zorgkosten enigszins geremd. Op Prinsjesdag 2015 werd voor 2016 een groei van de zorgkosten geraamd van 3,6% (was: >6% in 2006-2012) tot 67,8 miljard euro. De belangrijkste oorzaken voor deze rem op de stijging zijn geneesmiddelenbeleid (bijv. alleen vergoeding medicijn v voorkeur), hervorming langdurige zorg, akkoorden in de zorgsector (uitgavenplafonds) en scherpere inkoop door verzekeraars.

De vraag die nu voorligt is: welke beleidskeuzes zijn wenselijk of noodzakelijk voor de komende kabinetsperiode? Hoe houden wij de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar? Hoe innoveren wij het stelsel teneinde kwaliteit, eigen regie en keuzevrijheid voor de patiënt meer centraal te stellen? Welke rol spelen patiënten, overheid, politiek, verzekeraars, zorgverleners en instellingen daarbij en welke aangrijpingspunten hebben zij eigenlijk? Die vragen en keuzes liggen concreet voor ons nu de landelijke verkiezingsprogramma’s voor 2017 worden geschreven. Zij zullen worden bediscussieerd met Prof. dr. Jan Anthonie Bruijn, hoogleraar Pathologie in het LUMC, lid van de Eerste Kamer en, nu voor de derde keer, voorzitter van de landelijke verkiezingsprogrammacommissie van de VVD.

11:00 - 11:15 Leiderschap vanuit compassie in de zorg

+Salmaan Sana, consultant binnen de zorg, oprichter van de beweging 'Compassion for care' en trainer/coach in persoonlijk leiderschap

Persoonlijk leiderschap, de toekomst van zorg, compassie: wat houdt dat precies in? Wat heeft het met elkaar te maken? Het woord compassie is lastig te definiëren, het heeft veel raakvlak met zowel leiderschap als empathie. Compassie is iets actief veranderen: empathie voor jezelf en je omgeving omzetten in actie. Echte verandering begint dan ook bij jezelf. Door het maken van keuzes vanuit opvattingen die dichtbij je eigen kernwaarden en intuïtie staan blijf je gemotiveerd voor je werk.

Er zijn verschillende obstakels in de huidige aanpak van zorg: er is geen geld, geen energie en het programma is veel te vol. Er is geen ruimte om stil te staan bij jezelf, terwijl we ons juist bewust moeten zijn van onze beweegredenen. Waarom heb je gekozen voor dit beroep? Wat zijn je drijfveren? Wat heb je nodig om fysiek en mentaal gezond te blijven? Huidige zorgprofessionals zijn veel bezig met andermans gezondheid, maar niet met hun eigen (mentale) gezondheid. Tijd om actief te veranderen, tijd voor meer compassie in de zorg!

11:15 - 11:30 Koffiepauze

11:30 - 12:30 Masterclasses ronde 1

12:30 - 13:30 Lunch

13:30 - 14:30 Masterclasses ronde 2

14:30 - 15:15 De farmaceutische markt en vergoeding van geneesmiddelen

+prof. dr. M.J. Postma, hoogleraar Farmaco-economie aan de Rijksuniversiteit Groningen

Vraagstukken rondom de farmaceutische markt zijn tegenwoordig steeds vaker in het nieuws, maar hoe is deze markt georganiseerd? Hoe worden de prijs en de vergoeding van een geneesmiddel bepaald? Welke rol speelt de farmaceutische industrie hierin? Hoe ziet de kosteneffectiviteit van geneesmiddelen eruit?

Naast antwoorden op deze interessante vragen, zal professor Postma ingaan op het precaire vraagstuk van de farmaco-economie en kosteneffectiviteitsanalyse. Dit vraagstuk lijkt zowel nationaal als internationaal een steeds belangrijker rol te vervullen bij het vergoeden van geneesmiddelen. Daarmee komt de vraag "wat mag een jaar uit een mensenleven kosten" pregnant op de voorgrond. Sommige landen zijn daar (al) vrij expliciet in (bijvoorbeeld de UK), andere landen - waaronder Nederland - vermijden deze vraag om begrijpelijke redenen. Door deze hamvraag te vermijden wordt echter de kosten-effectiviteitsanalyse niet optimaal aangewend, wordt de besluitvorming niet geoptimaliseerd en wordt de energie gestoken in al die kosten-effectiviteitsanalyses eigenlijk grotendeels ongebruikt gelaten. Diverse partijen (bijvoorbeeld het KWF) pleiten voor zo'n zogenaamd afkappunt voor kosteneffectiviteit. Discussies hierbij zijn - naast allicht de ethische - of het één afkappunt of meerdere zou moeten betreffen, of er - en zo ja, hoe - een relatie moet worden gelegd met de richtlijnen voor farmaco-economie en of een dergelijk afkappunt niet breder zou moeten worden getrokken dan de farmacie alleen.

15:15 - 15:45 Koffiepauze

15:45 - 16:15 Kritische noot 1: Het Nederlandse zorgstelsel

+prof. drs. M.H. Meijerink, oud-voorzitter van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg en oud-voorzitter van het Erasmus MC

Loopt ons zorgstelsel op zijn eind? Meijerink geeft een korte schets van de 10-jarige ontwikkeling van het stelsel en van de hardnekkige gebreken die in die periode naar voren kwamen. Het gaat daarbij vooral om de positie en het optreden van de zorgverzekeraars. Hij suggereert aan het slot van zijn inleiding ook perspectieven voor de marktwerking.

16:15 - 16:45 Kritische noot 2: Burger aan zet voor rechtvaardige verdeling zorg - een paar ethische kanttekeningn bij het debat?

+prof. dr. M.A. Verkerk, hoogleraar Zorgethiek aan de Rijksuniversiteit Groningen en lid Gezondheidsraad beraadgroep Ethiek en Recht

Voor een goede besteding van onze schaarse zorgmiddelen zijn politieke en economische keuzes niet toereikend. Wij onderling moeten elkaar kritisch bevragen: wat vinden wij als burger een eerlijke verdeling van zorg?

16:45 - 17:15 Medisch leiderschap

+drs. J.W. Hingst, Algemeen directeur KNMG

17:15 Afsluiting door de dagvoorzitter en start afsluitende borrel

18:30 Optioneel: afsluitend diner in ‘t Feithhuis

Presentaties behorende bij de lezingen en masterclasses zijn onder 'media' terug te zien


MASTERCLASSES congres

1. Wetenschappelijk onderzoek; wie betaalt wat en wat betaalt wie? (ronde 1)

+Prof. dr. G. (Gerald) de Haan - professor at the department of stem cell biology and scientific co-director ERIBA.

Medische kennis en praktijk ontstaan niet vanzelf, maar komen voort uit vaak jarenlang durend fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. De omvang en aard van dit wetenschappelijk onderzoek wordt voor een belangrijk deel bepaald door hoe het onderzoek georganiseerd is, en gefinancierd wordt.

In deze workshop zal geschetst worden hoe, in Nederland en daarbuiten, de organisatie van medisch onderzoek wordt vormgegeven. Wie betaalt bepaalt? Hoe verhoudt zich een hiërarchische organisatiestructuur met de inherent onvoorspelbaarheid van wetenschappelijk onderzoek? Moet de maatschappij of de patiënt meer of minder betrokken worden bij de invulling en financiering van wetenschappelijk onderzoek? Hoe stuurt een Medisch Centrum onderzoek in haar eigen organisatie en is sturing wel gewenst?

Gerald de Haan is/was lid van vele subsidiecommissies, waaronder de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, het Koningin Wilhelmina Fonds en de Medical Research Council. Tevens werden aan hem vele onderzoeksbeurzen toegekend, waaronder een VICI-award van NWO.

2. Het medisch specialistisch bedrijf en organisatievormen voor medisch specialisten (ronde 1)

+Richard Veening – belastingadviseur met specialisatie medisch vrije beroepen, namens Noord Negentig accountants en belastingadviseurs.

Sinds de financiering van medisch specialistische zorg met ingang van 2015 anders is ingericht, zijn de juridische kaders significant aangepast. Dit heeft consequenties voor de zeggenschapverhoudingen binnen de ziekenhuisomgeving. Maar ook voor de onderlinge verhoudingen tussen de individuele specialisten en de vakgroepen van de diverse disciplines. Inmiddels heeft een aantal inrichtingsmodellen zijn weg naar de praktijk gevonden, maar is de concrete uitwerking van de vormgeving van de samenwerking nog altijd niet geheel uitgekristalliseerd. De workshop beoogt handvatten te bieden voor het oplossen van een aantal juridische hobbels in dit kader. Ook zal aandacht besteed worden aan de fiscale invulling van de nieuwe structuren en mogelijke alternatieven. De nieuwe structuren leveren daarnaast de nodige hoofdbrekens op als het gaat om vormgeving van toe- en uittredingen tot het medisch specialistisch bedrijf. Ook aan deze zullen wij aandacht besteden en wel speciaal aan de punten met betrekking tot de financiering van de toe- en uittredingen.
Ten slotte zullen we stilstaan bij de financiële en juridische implicaties voor de individuele medisch specialist.

3. Entrepreneurship in de zorg (ronde 1)

+Prof. dr. A.J. Groen - dean University of Groningen Centre of Entrepreneurship and professor of innovative entrepreneurship

Entrepreneurship, of ondernemerschap, is het proces van het verwezenlijken van ideeën naar praktijk. Je kan hier denken aan bedrijven, producten maar ook diensten. Ondernemen gaat gepaard met onzekerheden en risico's. Veel medische specialisten komen in aanraking met ondernemerschap. Zo kan je denken aan het opzetten van een praktijk, PhD-traject of het realiseren van een stichting. Wat houdt ondernemerschap in voor medische specialisten?
De masterclass zal toegespitst zijn op het toepassen van de kennis van ondernemers in de medische context. Een breed scala aan vragen zal geadresseerd worden in deze sessie, zoals; Zijn artsen ondernemers? Wat maakt ondernemerschap in de zorg uniek? Hoe groeien wetenschappers uit tot succesvolle ondernemers? Hoe formuleer je een bedrijfsstrategie voor een ziekenhuis?

4. De eerste stappen naar verandering – compassie in de praktijk (ronde 1)

+Salmaan Sana - consultant binnen de zorg, oprichter van de beweging ‘Compassion for Care’ en trainer/coach in persoonlijk leiderschap.

Werken in de zorg: het moet harder, sneller en efficiënter. De concurrentie om die ene opleidingsplek of baan te bemachtigen wordt steeds groter, de prestatiedruk neemt toe. We nemen steeds minder ruimte om stil te staan bij onze eigen opvattingen, kernwaarden en intuïtie waardoor een burn-out op de loer ligt. Dit terwijl we ons juist bewust moeten zijn van onze eigen drijfveren om gemotiveerd te blijven, van onze eigen compassie!

Compassie is iets wat iedereen van nature in zich heeft, maar veel mensen hebben afgeleerd tijdens hun opleiding en loopbaan. We kunnen leren compassievol te zijn voor onszelf en onze omgeving, hervinden hoe we naar onszelf moeten luisteren en hoe we om kunnen gaan met ups en downs. Daar is bewustwording en inzicht voor nodig.

Tijdens deze masterclass zult u persoonlijke antwoorden vinden op belangrijke vragen om uw eigen compassie te herontdekken. Met elkaar gaan we compassie praktisch en toegankelijk maken, waardoor u de eerste stappen naar persoonlijke verandering kunt zetten!

Salmaan Sana heeft zich inmiddels vele jaren ingezet om compassie in de zorg terug te bevorderen. De afgelopen jaren heeft hij verschillende bedrijven en non-profit organisaties opgericht, inspirerende projecten opgezet en als teamleider gewerkt binnen diverse afdelingen.

Klik hier voor de TEDx video van Salmaan Sana

5. Consultancy in de zorg (ronde 1)

+Judith van Andel en Daan Livestro - artsen en consultants, namens Gupta strategists

Het speelveld van werknemers in de hele zorgsector verandert snel. Zorgverzekeraars eisen van ziekenhuizen meetbare kwaliteit, patiënten willen de beste zorg zelf kunnen uitkiezen en de overheid moet deze zorg betaalbaar houden voor alle Nederlanders, nu en in de toekomst. Dit zijn belangrijke uitdagingen die ons allemaal aangaan.
In de workshop vertellen we meer over ons bedrijf en gaan we met een aantal korte casussen in op het type werk wat we doen. Dit geeft een beeld wat wij als strategie consultants in de zorg doen. Uiteraard is er veel ruimte voor vragen. De workshop wordt gegeven door twee artsen die nu als strategie consultant werken.
Gupta Strategists is een strategisch adviesbureau dat zich volledig richt op de gezondheidszorg. We hebben een leidende positie in deze niche en groeien snel. De inhoud staat op de eerste plaats bij alles wat we doen. Dit zien onze klanten terug in creatieve oplossingen, gefundeerd door stevige analyses. Ons team bestaat uit een mix van talentvolle starters en ervaren consultants. Zie ook www.gupta-strategists.nl voor meer informatie.

6. Klinken als een leider! (ronde 1)

+Eva Pantelakis - trainer, spreker & sprankelpartner, namens www.zoooeva.nl.

Kom jij over als een leider? Als je jouw grenzen aangeeft, je visie verwoordt en mensen motiveert om te veranderen?

In deze workshop leren hun lichaam en stem bewust in te zetten om over te komen als de leider die ze graag willen zijn. Doordat jij jezelf meer bewust zichtbaar én hoorbaar maakt als leider, gaan de mensen om je heen met je meewerken. Want leidend gedrag roept volgend gedrag op! Om krachtig en geloofwaardig over te komen als leider moet er een duidelijke overeenkomst hoorbaar, voelbaar en zichtbaar zijn tussen wat, hoe en waarom je iets zegt. Transparantie is cruciaal.
Deelnemers ontvangen tijdens deze masterclass persoonlijke feedback en praktische oefeningen om met hun lichaam, stem en mimiek meer impact te creëren in uitdagende situaties!

7. Invloed van de overheid op humanitaire hulp (ronde 1)

+Nonhlanhla Dube - PhD humane logistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen en oud-bestuurslid Artsen Zonder Grenzen

“I just want to practice medicine as an NGO worker to help the poor in developing countries, what can the governments of those countries possibly have to do with my success in serving the poor?”
The short answer is virtually everything! The long answer is that host governments can have a major influence on the logistics activities of NGOs. These in turn can account for up to 80% of relief activities. Different governments will respond differently to NGO operations and these responses boil down to the government’s: level of dependency on NGOs, level of tension between interests that (may) exist with NGOs, and ability to act to address those tensions. Depending on the combination of these 3 aspects, you may be extremely successful in providing healthcare to those who need it, or you may achieve nothing. It may actually happen that you spend your entire mission waiting for basic examination tools and patient medicines to be cleared from customs. If you want to find out more about this topic, share your experiences and hear about mine, engage in discussions about how to deal with host government issues, then do sign up for this master class.

8.”Geen speelbal maar leider, de dokter in the lead” (ronde 1 en 2)

+Anne Jonkman - arts, ervaren ziekenhuisbestuurder, adviseur, en coach, Frank Berends - GZ-psycholoog, trainer/coach en organisatieadviseur en Frans Que - psychiater-psychotherapeut, MBA, adviseur en coach, namens Berends-Que-Performance.

De opzet van deze masterclass is om de deelnemers kennis te laten maken met de essenties van clinical leadership en wat je daar voor moet doen en kunnen.

Leiderschap begint met het kennen van je “bedoeling", je persoonlijke en professionele missie, daarvoor durven staan, in verbinding met anderen. Na een korte inleiding over (het belang van) clinical leadership laten we de deelnemers elkaar interviewen over vragen als: “waarom ben je dokter geworden? Wat is je bedoeling? Wat wil je bereiken? Hoe en wanneer merk je in de praktijk dat je speelbal bent in krachtenveld van het ziekenhuis? Wanneer dat je leider bent, in tune met de bedoeling? De issues worden kort uitgewisseld.

Vervolgens zoomen we in op het actuele krachtenveld van het ziekenhuis / het zorg-systeem. Een korte presentatie en uitwisseling. Daarna gaan we in kleine groepen in gesprek over de vraag: Wat kom je tegen als je je missie en visie in jouw krachtenveld/ziekenhuis wilt waarmaken, leider bent in plaats van speelbal? Wat moet je daarvoor doen en kunnen op het gebied van zelfsturing en (persoonlijk) leiderschap, (team)management, conflictvaardigheid, implementatie- en veranderprocessen?” Het gaat over de kerncompetenties van clinical leadership.

9. Solliciteren kun je leren! (ronde 1 en 2)

+Diederik Kolb - gepassioneerd sollicitatietrainer en Linkedin-trainer, namens www.sollicitatietraining.com.

Deze interactieve masterclass is bedoeld voor basisartsen die gaan solliciteren naar een opleidingsplaats. Dit is een van de weinige momenten in je carrière dat je een formeel sollicitatiegesprek zult voeren. Je wilt er dus alles aan doen om die felbegeerde opleidingsplaats te bemachtigen! Deze masterclass is een verkorte versie van onze uitgebreide individuele gesprekstraining voor basisartsen.
Tijdens de masterclass behandelen we de volgende onderwerpen:

  • Hoe kun je je het beste voorbereiden op het gesprek?
  • Hoe kun je je motivatie en geschiktheid helder en gestructureerd verwoorden?
  • Hoe kun je je onderscheiden van je collega's?
  • Hoe neem je de leiding in het gesprek?
  • Welke vragen kun je verwachten?

Tijdens de masterclass behandelen we de STARR methode en is er uiteraard ruimte voor het stellen van vragen.
Voorafgaande aan de masterclass is het van belang om goed na te denken over de volgende vragen:

  • Waarom solliciteer je op deze opleidingsplek?
  • Waarom zouden we jou aannemen?
  • Wat onderscheidt jou van je collega’s?
  • Wat voor vraag zou jij aan het eind van het sollicitatiegesprek willen stellen?

De masterclass wordt verzorgd door Diederik Kolb van www.sollicitatietraining.com. Zij verzorgen al meer dan 15 jaar intensieve individuele sollicitatietrainingen voor artsen.

10. Kwaliteit en veiligheid door lean (ronde 2)

+Prof. dr. ir. C.T.B. (Kees) Ahaus - hoogleraar Healthcare Management aan de Rijksuniversiteit Groningen, directeur Centre of Expertise Healthwise en dr. W.D. (Wybe Douwe) Kloppenburg, internist-nefroloog-acuut geneeskundige en medisch manager Spoedeisende Hulp Martini Ziekenhuis

Lean is een denkwijze in bedrijfsvoering waarin de klantwens centraal staat. Maar wat is lean in de zorg precies en wat is de filosofie erachter? Hoe kunnen deze strategieën bijdragen aan verhoogde kwaliteit en veiligheid in de zorg? Waarom is lean nodig in de zorg? Is lean in de zorg de oplossing voor het verlagen van de zorgkosten? Hoe kunnen artsen participeren in lean initiatieven in hun ziekenhuis en zo zelf invloed uitoefenen? In zijn masterclass getiteld ‘Kwaliteit en veiligheid door lean’ zal prof. dr. ir. C.T.B. Ahaus samen met een functionaris vanuit een ervaren lean ziekenhuis antwoord geven op deze vragen en zijn visie geven op lean in de zorg.
Prof. dr. ir. C.T.B. Ahaus is UMCG-hoogleraar Healthcare Management aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is een autoriteit op het terrein van kwaliteitsmanagement, en schreef tal van boeken en wetenschappelijke publicaties over dit onderwerp. Hij leidt het expertisecentrum Healthwise van de faculteit Economie en Bedrijfskunde (RUG).

11. Vrouwelijk leiderschap; bestaat dat? Wat is dat dan? (ronde 2)

+Herma van der Wal - psychiater en lid van de Raad van Bestuur van de Dimence Groep, een grote GGZ instelling in Overijssel.

In Nederland is er zorg over het te lage aantal vrouwen op topposities. Wat betekent dat voor de zorg? En als er vrouwen in de top van een zorgorganisatie zitten, maakt dat dan verschil? Kortom: wat is dan het vrouwelijke leiderschap?
In een ontmoeting met Herma van der Wal zal dit onderwerp belicht worden met haar eigen carrière als rode draad in deze masterclass.

12. Praktijkvoering voor beginnende huisartsen (ronde 2)

+Richard Veening – belastingadviseur met specialisatie medisch vrije beroepen, namens Noord Negentig accountants en belastingadviseurs

Op het moment dat je als startende huisarts een praktijk gaat overnemen, word je geconfronteerd met diverse financiële en juridische ondernemersvraagstukken. Een aantal van die vraagstukken passeren in deze workshop de revue. Zoals de volgende:
Een eigen praktijk, waar begin ik? Een ondernemingsplan maken, administratie voeren, aannemen of overnemen van personeel, regelen van de huisvesting, samenwerken met collega’s, beoordeling van de jaarcijfers? Hoeveel investeer ik waarin en wat ga ik daarvoor betalen? Waar moet ik op letten bij de financiering? Hoe regel ik mijn nieuwe positie bij de belastingdienst? Wat zijn verzekerbare risico’s en hoe ga ik daarmee om? Welke betekenis hebben beslissingen op deze punten voor mijn persoonlijke financiële situatie? Kortom, tal van vragen waar je als startende huisarts mee te maken kunt krijgen. Belangrijk thema is de financiering van de huisartsenzorg en de invloed daarvan in de dagelijkse praktijk. Maar ook de juridische kant van de praktijkstart kent de nodige aandachtspunten waarbij wij stil zullen staan.

De workshop is gericht op een goede praktijkstart en geeft met het oog daarop een aantal praktische handvatten mee.

13. Van medisch bedrijf naar medisch ondernemen (ronde 2)

+Ricardo Kuster – MBA, trainer en docent, namens Leiderschap in Zorg

Maatschappelijke en economische ontwikkelingen dwingen zorginstellingen steeds nadrukkelijker bedrijfsmatiger te werken. Een onderneming te worden. Ziekenhuizen hebben hun organisatie al ingedeeld in Staf, (Externe) Verantwoording en Medisch Bedrijf.

Wie is hier dan eigenlijk de ondernemer? De arts? De specialist? Of juist niet? Kan de arts het eigenlijk wel zijn? Misschien wel! Maar met welke visie en welke doelen? En hoe organiseert de arts dan de organisatie en medewerkers en patiënten? Doel van deze masterclass is te inspireren.

Tijdens de masterclass zullen de volgende vragen onder de aandacht worden gebracht: Om welke reden bent u arts geworden? Wat is de rol van de arts nu en past die bij uw ambitie? Kan een arts nog arts zijn als die een leider wil zijn? Kun je leider worden? Hoe kun je als leider “stop” zeggen tegen toenemende en ongewilde “dictaat /leiderschap” van zorgverzekeraars, toezichthouders? Is een arts eigenlijk ondernemer? Welke visie past er bij de arts als ondernemer? Welk gedrag zou een arts als ondernemer en als Leider passen? Is gezondheidszorg niet meer dan een verbandje omdoen? Hoe inventariseer je behoeften van welke stakeholders, of gewoon van patiënt en medewerkers? Heeft een arts niet een dubbele pet? Kunnen business modellen van de zorgverlening uit bijvoorbeeld Singapore een model zijn voor ons?

14. Het proces van zorginkoop (ronde 2)

+Erwin Keizer en Irene van der Meer - zorginkopers regio Noord, namens coöperatie VGZ

Welke rol heeft de zorgverzekeraar in het zorgstelstel en wat zijn de drijfveren van de zorgverzekeraar? Zorginkoop: wat is dat en hoe werkt het? Deze en andere vragen zullen aan de orde kunnen komen tijdens de masterclass zorgverzekeraar en zorginkoop. Twee ervaren zorginkopers van VGZ nemen u mee op reis door de wereld van de zorgverzekeraar.

Vanuit de visie en strategie van VGZ zal deze masterclass inzoomen op de inkoop van zorg bij ziekenhuizen. Belangrijke aspecten als structuurveranderingen, machtsverhoudingen, kwaliteit, schaarste van zorg en inelastische vraag komen aan de orde. En hoe werkt dat, de onderhandelingen tussen ziekenhuis en zorgverzekeraar. Deze aspecten zijn van belang om de uiteindelijke vraag te kunnen beantwoorden: wat is de toegevoegde waarde van zorginkoop? Het volgen van deze masterclass zal u inzicht geven in de diverse aspecten van zorginkoop en u leert wat u daarvan merkt in uw eigen dagelijkse praktijk.

15. Timemanagement en persoonlijke effectiviteit (ronde 2)

+Marjolein Hamer - coach, teamtrainer en spreker, namens Movir

Verlang je naar: Je rustig voelen, ondanks drukte? Een agenda die past? Energiek, krachtig en effectief zijn in je werk en privé?

Persoonlijke effectiviteit is nauw verbonden met goed kunnen omgaan met je tijd en energie. Dat vraagt discipline, overzicht en zelfkennis. In deze lezing krijg je concrete richtlijnen en inzichten vanuit de Regel die in de 6e eeuw door Benedictus is geschreven voor zijn kloosterorde. Hierin vind je praktische aanwijzingen over hoe om te gaan met je tijd, de dingen die je doet met aandacht te doen, trouw te zijn en blijven aan je waarden en de omgeving waaraan je je verbonden hebt (gezin, werk) (stabilitas), dagelijks bezig te zijn met jezelf te ontwikkelen (conversatio morum) en gehoor geven aan wat zich voordoet, aan wat een situatie of mensen van je vragen (obedientia). Het gaat om het ontwikkelen van een positieve zachte discipline waarmee je jezelf voedt in plaats van een harde discipline, waarmee je jezelf uitput. De meeste mensen hebben veel discipline voor activiteiten die het werk betreffen en veel minder voor zelfzorg. Zelfzorg is de basis voor persoonlijke effectiviteit. Je doet je werk beter als je fysiek en mentaal fit bent.

Aan het einde van deze masterclass heb je vanuit verschillende invalshoeken praktische handvaten en inzichten gekregen en daarnaast besluiten genomen over hoe je op een efficiënte en effectieve manier met je tijd en energie kunt omgaan. Je hebt geleerd hoe je steeds opnieuw sturing kunt nemen over alles wat er te doen is in je werk en privé.


COMITÉ VAN AANBEVELING

prof. dr. E. Sterken - Rector Magnificus, Rijksuniversiteit Groningen

prof. dr. C.G.J.M. Hilders - Bijzonder hoogleraar Medisch Management en Leiderschap, Erasmus Universiteit Rotterdam, en directievoorzitter Reinier de Graaf ziekenhuis Delft 

R.A.C.L. Héman, Ad-interim voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (KNMG)


Foto's