Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Seminar:

‘Specialiseren tot op de vierkante millimeter, De generalist in het nauw?’

Mocht u vragen hebben over de algemene voorwaarden, neemt u dan contact met ons op via info@artsenorganisatie.nl.

Artikel 1. Definities

 1. Deelnemer: individuele deelnemer aan het seminar.
 2. Seminar: Specialiseren tot op de vierkante millimeter, de generalist in het nauw?.
 3. Organisatie van het seminar: stichting Arts en Organisatie (KVK 65497279).
 4. Registratie: de aanmelding van de deelnemer op de website van het seminar.
 5. Inschrijfkosten: het bedrag dat bij registratie voldaan dient te worden om deel te nemen aan het seminar.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de registratie en de aankoop van toegangsbewijzen voor het seminar ‘Specialiseren tot op de vierkante millimeter, de generalist in het nauw?’.
 2. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk, na wederzijdse bevestiging, zijn overeengekomen.
 3. Andere afwijkende of aanvullende algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig wordt, blijft het overige bepaalde volledig van kracht. De organisatie van het seminar kan ter vervanging bepalingen vaststellen, waarbij de strekking van de nietige bepalingen in acht genomen zal worden.
 5. De organisatie van het seminar is gerechtigd de door deelnemer opgegeven gegevens op juistheid te controleren. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan ertoe leiden dat het toegangsbewijs niet zal worden toegezonden.

Artikel 3. Toegangsbewijzen en annulering

 1. Na registratie en betaling ontvangt de deelnemer via e-mail een digitale bevestiging van de aanmelding voor het seminar en een toegangsbewijs.
 2. Toegang tot het seminar kan enkel verkregen worden op vertoon van een origineel toegangsbewijs.
 3. De organisatie van het seminar heeft het recht om gedurende het seminar de persoonlijke identificatie van deelnemers in te zien.
 4. Wanneer de deelnemer bij aanschaf van een toegangsbewijs heeft aangegeven student te zijn aan een universiteit, heeft de organisatie van het seminar tevens het recht gedurende het seminar een studentenkaart van de deelnemer in te zien.
 5. Het toegangsbewijs is slechts eenmaal bruikbaar.

Artikel 4. Annulering en wijziging

 1. Toegangsbewijzen worden na registratie en betaling niet teruggenomen.
 2. Bij annulering van de registratie blijven de inschrijfkosten verschuldigd.
 3. Het toegangsbewijs is persoonlijk overdraagbaar op voorwaarde dat dit schriftelijk, bij wederzijdse bevestiging, is overeengekomen. Het wijzigen van de gekozen masterclasses is daarbij niet mogelijk.

Artikel 5. Betalingen

 1. Betaling geschiedt op een van de wijzen zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Op de verschillende betalingsmogelijkheden kunnen, naast deze algemene voorwaarden, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.
 2. In geval van (technische) storingen van welke aard dan ook waardoor de betaling niet tijdig of juist kan worden verwerkt, is de organisatie van het seminar niet aansprakelijk.
 3. Alle inschrijfkosten zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief BTW en exclusief eventuele administratie- en transactiekosten.
 4. In sommige gevallen kan sprake zijn van actieprijzen, die geldig zijn gedurende een bepaalde periode zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.
 5. De organisatie van het seminar kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. De organisatie van het seminar sluit iedere aansprakelijkheid voor annulering of wijzigingen in het programma van het seminar uit.
 2. De organisatie van het seminar is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan als gevolg van aanmelding, betaling of deelname aan het seminar, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisatie toe te rekenen opzet en/of grove schuld of tenzij de organisatie volgens dwingendrechtelijke bepalingen is gehouden tot vergoeding van de schade.
 3. De organisatie van het seminar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten van derden, zoals onder meer sponsoren, sprekers en de partij verantwoordelijk voor de locatie van het seminar.
 4. Indien de organisatie van het seminar schade lijdt als gevolg van handelen of nalaten te handelen door de deelnemer, dan is de deelnemer aansprakelijk voor de ontstane schade en zal deze op de deelnemer verhaald worden.

Artikel 7. Wijziging voorwaarden

 1. De organisatie van het seminar behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen. Eventuele wijzigingen gaan direct in na publicatie van de gewijzigde voorwaarden.

Artikel 8. Maken en verspreiden van beeldmateriaal

 1. De organisatie van het seminar is gerechtigd tijdens het seminar beeldmateriaal te maken en deze te gebruiken voor promotiedoeleinden. Wanneer de deelnemer hier bezwaar tegen heeft, dient de deelnemer dit bij de persoonlijke registratie op het seminar te vermelden.