Toekomst zorgstelsel

Volgens de ziekenhuizen is het nu van belang het zorgveld de rust te gunnen de ingezette hervormingen in de ziekenhuiszorg uit te werken. Dat kan door zorgverzekeraars en ziekenhuizen de kans te geven het bestuurlijk hoofdlijnenakkoord dat zij met de minister van VWS afsloten voor de periode 2012 -2015 uit te laten voeren.

Het Nederlandse zorgstelsel is een complex samenspel van veel verschillende organisaties en belangen. Volgens de ziekenhuizen moet het stelsel het belang van de patiënt centraal stellen. Dit kan volgens ons alleen als artsen, specialisten en verpleegkundigen gezamenlijk de ruimte krijgen te bepalen welke zorg die patiënt nodig heeft.

Huisartsen en ziekenhuizen organiseren samen het pad dat patiënten door de zorg bewandelen. Zij bepalen in goed overleg wat het beste moment is om de zorg voor een patiënt over te dragen. Substitutie en taakherschikking zijn mogelijkheden om de zorg patiëntvriendelijk, effectief en doelmatig in te richten. Wij zijn van mening dat het stelsel van gereguleerde marktwerking hiertoe de beste mogelijkheden biedt.

Alle partijen in dat stelsel moeten wennen aan hun nieuwe rol, maar weten deze steeds beter te spelen. Het ministerie van VWS en de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) zullen duidelijk moeten maken in hoeverre het is toegestaan dat ketenpartijen en concurrerende aanbieders en verzekeraars samen kunnen werken en afspraken maken. Enerzijds zal het maken van afspraken de efficiency verhogen, anderzijds kan het concurrentieverstorend werken. Heldere regels hieromtrent zijn noodzakelijk om het stelsel een slagingskans te geven. Via experimenten kan daarnaast de bekostiging van de zorg worden aangepast aan de lokale situatie.

Wij zijn van mening dat:

  • Het stelsel spreiding en concentratie van ziekenhuiszorg mogelijk moet maken.
  • Ziekenhuizen tegelijkertijd moeten kijken waar zij (regionaal) kunnen samenwerken.
  • Ziekenhuizen moeten kunnen blijven innoveren om voortdurend hogere doelmatigheid te kunnen realiseren.
  • Betaalbare financiering beschikbaar moet zijn om te kunnen investeren in kwaliteit.
  • Verzekeraars niet eenzijdig op prijs, maar juist ook op basis van kwaliteit moeten inkopen.
  • De politiek nu geen nieuwe hervormingen in het stelsel voor ziekenhuiszorg moet doorvoeren, maar rust moet creëren in de ziekenhuizen.

Documenten